Oferta

 

Przypominamy o obowiązku opracowania lub aktualizacji przez gminę dokumentu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wynikającym z ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U.1997 nr 54 poz. 348).

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

 

PRZYGOTOWYWANIE ANALIZ I OPRACOWAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

 

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH

 

OPRACOWYWANIE REGIONALNYCH I LOKALNYCH PLANÓW I STRATEGII

 

PRZYGOTOWYWANIE OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI  I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ  ENERGII

 

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy”

Ustawa Prawo energetyczne zalicza do zadań własnych gminy planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy.

Zgodnie art. 19 gmina opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Projekt założeń powinien określać:

1. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

2. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

3. zakres współpracy z innymi gminami.

4. możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych z odnawialnych źródeł energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

Założenia do planu stanowią dokument niezbędny lub zwiększający szanse w pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego na gminne inwestycje związane z ochroną środowiska.

Nasi eksperci posiadają szerokie doświadczenie w doradztwie energetycznym dla jednostek samorządu terytorialnego i innych. Ciągły rozwój i poszerzanie wiedzy z zakresu energetyki oraz odnawialnych energii pozwala na świadczenie profesjonalnych usług doradczych na najwyższym poziomie. Sporządziliśmy już wiele Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin. O jakości naszych usług świadczą uzyskane przez nas referencje - referencje.