Świadectwa charakterystki energetycznej

 

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska była zobowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowane akty wykonawcze. W/w Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej wymagania dotyczące:

  • Ram ogólnych dla metodologii zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków
  • Przyjęcia minimalnych wymagań ukierunkowanych na racjonalność zużycia energii
  • Określenia certyfikatu jakości energetycznej budynków
  • Ustalenie okresów regularnych kontroli kotłów i systemów klimatyzacji, a także instalacji grzewczych w budynkach (min. co 10 lat)

Świadectwa charakterystyki są obowiązkowe od 1 stycznia 2009r. dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.