Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gmin

 

Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o. oferuje Państwu profesjonalne opracowanie oraz aktualizację:

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy”

Kontakt: Piotr Stańczuk Tel: 691 960 613

Ustawa Prawo energetyczne zalicza do zadań własnych gminy planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Zgodnie art. 19 gmina opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Projekt założeń powinien określać:

1. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

2. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

3. możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

4. zakres współpracy z innymi gminami.

Założenia do planu stanowią dokument niezbędny lub zwiększający szanse w pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego na gminne inwestycje związane z ochroną środowiska.

Nasi eksperci posiadają szerokie doświadczenie w doradztwie energetycznym dla jednostek samorządu terytorialnego i innych. Ciągły rozwój i poszerzanie wiedzy z zakresu energetyki oraz odnawialnych energii pozwala na świadczenie profesjonalnych usług doradczych na najwyższym poziomie. Sporządziliśmy już wiele Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin. O jakości usług świadczą uzyskane przez nas referencje – referencje.