Planowanie środowiskowe

 

Oferujemy Państwu opracowywanie lokalnych i regionalnych planów, programów, strategii i polityk z zakresu ochrony środowiska w następujących sektorach i branżach:

- Gospodarka odpadami (w tym odpadami niebezpiecznymi):

  • Plany Gospodarki Odpadami
  • Programy Ochrony Środowiska
  • Programy usuwania azbestu

- Zaopatrzenie w energię oraz odnawialne źródła energii:

W zakresie planowania strategicznego w sektorze energii oraz rozwoju i promocji odnawialnych źródeł energii oferujemy wykonawstwo następujących opracowań i projektów:

  • Plan Zaopatrzenia Gminy w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe
  • Strategia wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • Projekt instalacji solarnej