O projekcie

 

Cele projektu dotyczą opracowania strategii rozwoju wykorzystania biogazu pochodzenia rolniczego w wybranych regionach, podniesienia świadomości i wiedzy na ten temat (poprzez szkolenia, warsztaty, spotkania) oraz przygotowania odpowiednich zachęt. Stworzenia otoczenia przyjaznego rozwojowi technologii wykorzystania biogazu, a w wybranych regionach uczestniczących w projekcie wdrożenia konkretnych instalacji.

Aby przekazać wiedzę lokalnym „graczom”, rolnikom, władzom, inżynierom, technikom i technologom oraz społeczności lokalnej partnerzy kluczowi muszą być zidentyfikowani i związani z tą inicjatywą np. w komitecie sterującym. Taki komitet pozwoli na wypracowanie regionalnej strategii rozwoju energetycznego wykorzystania biogazu.

Jednym z celów projektu będzie stworzenie narzędzi podejmowania decyzji, pozwalających sektorowi rolniczemu jak i innym kluczowym partnerom procesu ( lokalnej społeczności, władze) na oszacowanie możliwości wdrożenia takiej instalacji w regionie. Dodatkowo dla dwóch wybranych lokalizacji w ramach projektu zostanie opracowana koncepcja wdrożenia takiej instalacji.

Bardzo ważnym elementem inicjatywy będzie blok związany z przekazywaniem wiedzy i doświadczenia. Zostaną zorganizowane szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów i konsultantów technicznych sektora odnawialnych źródeł energii.

Część projektu zostanie przeznaczona na podnoszenie świadomości i przekazywanie informacji społeczności regionu np. poprzez stowarzyszenia rolnicze.

W projekcie wzięto pod uwagę produkcję biogazu z następujących źródeł:

  • odpady i ścieki rolnicze,
  • odpady gospodarstw domowych,
  • osady ściekowe,
  • odpady z przemysłu przetwórstwa żywności.