Regulamin

   

 

Regulamin Sklepu Internetowego Maes

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Maes prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.maes.pl.

 

Każda osoba, która korzysta ze Sklepu Internetowego Maes jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem umieszczonym pod adresem www.maes.pl i zaakceptować jego postanowienia. Regulamin można pobrać w formacje PDF w zakładce https://www.maes.pl/do-pobrania i zapisać na wybranym nośniku.

 

§ 1. [Słowniczek]

W następujący sposób zdefiniowano w Regulaminie poszczególne sformułowania:

 1. Regulamin: niniejszy Regulamin sklepu.
 2. Sprzedawca: Maes Natalia Grzesik, Szklarniowa, 61-680 Poznań, NIP 9720789173, REGON 380307480, prowadzący sprzedaż w ramach Sklepu Internetowego oraz świadczący inne usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Sklep: prowadzony przez Sprzedawcę Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową www.maes.pl.
 4. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która to na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Konsument: osoba fizyczna oraz  osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, gdy dokonuje zakupu w Sklepie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kupujący: Klient, Konsument.
 7. Towar: rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy Kodeks cywilny zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 9. Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego składane Sprzedawcy określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. System: system teleinformatyczny tj. zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 11. Newsletter: usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom
  i Konsumentom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji dotyczących towarów prezentowanych w  Sklepie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Kupującego  adres e-mail lub numer telefonu, za Jego wyraźną zgodą.

 

§ 2. [Zasady ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Sprzedawca prowadzi w ramach Sklepu Internetowego sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet,
  spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 1. łącze internetowe o przepustowości 1 MB/s,
 2. procesor 2,4 GHz, wyposażony w 1GB  pamięci operacyjnej RAM,
 3. przeglądarka internetowa Google chrome/Mozilla Firefox/Microsoft Edge/Opera  z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies,
 4. minimalna rozdzielczość ekranu 360x640 pikseli.
 1. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 2. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności zobowiązuje się do nierozsyłania spamu oraz nieprowadzenia na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do błędów typograficznych. Kolorystyka przestawianych produktów na stronie internetowej może odbiegać od rzeczywistości z uwagi na ustawienia komputera Kupującego, jego karty graficznej, ustawienia monitora itp.
 6. Kupujący może wyrazić zgodę na zamówienie Newslettera. Zamówienie Newslettera dokonywane jest poprzez  podanie adresu e- mail w wyznaczonym miejscu na stronie głównej Sklepu lub zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Zamówienie Newslettera jest dobrowolne i nieodpłatne. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Kupujący może zrezygnować z Newslettera w każdym czasie poprzez wysłanie informacji do Sprzedającego o rezygnacji z Newslettera.

 

§ 3. [Rejestracja]

 1. W celu rejestracji Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Kupujący w procesie rejestracji powinien zaakceptować Regulamin. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zawierania Umów Sprzedaży.
 2. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedawcy. Kupujący ma obowiązek zachowania zarówno loginu jak i hasła w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest nieodpłatna.
 4. Po zarejestrowaniu się Kupującego w Sklepie Internetowym, każdorazowe jego logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Kupującemu przysługuje prawo do żądania usunięcia założonego konta. W tym celu Kupujący powinien wysłać Sprzedawcy wiadomość e-mail na adres biuro@maes.com.pl.

 

§ 4. [Składanie Zamówień]

 1. Informacje o Towarach dostępnych w ramach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do
   zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
 1. nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich,
 2. nie zawierają kosztów dostawy,
 3. w momencie wystawienia faktury doliczany jest do cen katalogowych koszt dostawy oraz aktualne na ten dzień stawki podatku VAT zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed dokonaniem zmiany ceny Towarów.
 2. Promocje zamieszczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego nie podlegają łączeniu, o ile co innego nie wynika z treści oferty.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętego jednym Zamówieniem.
 4. Kupujący składa Zamówienia poprzez System wykorzystywany w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien:
  1. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  2. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (ikona torby zakupowej),
  3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru i gdzie Kupujący będzie miał możliwość pokwitowania odbioru towaru, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. kliknąć przycisk ”Potwierdzam zakup”,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,          
  6. opłacić Zamówienie w określonym terminie.
 7. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności prawidłowo poda swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres korespondencyjny, na który Towar ma zostać wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 8. Skuteczne złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru objętego Zamówieniem.
 9. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podanej przez Kupującego w procesie rejestracji, zawierającej w swej treści potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Kupującego.
 10. Kupujący  wyraża zgodę otrzymania faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien wybrać taką opcję w ramach posiadanego konta w Systemie Teleinformatycznym prowadzonym w ramach Sklepu Internetowego.
 12. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje z chwilą  uiszczenia opłaty za zamówienie zgodnie z § 6 punktem 4 nieniniejszego Regulaminu. Sprzedawca podaje rachunek bankowy, o którym mowa powyżej, w treści wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11. Do momentu uiszczenia całej należności zamówiony Towar pozostaje własnością Sprzedającego.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku dostępności Towarów. Zastrzega sobie również możliwość zmiany terminu dostawy, bądź dostawy częściowej w skutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta/Konsumenta z tytułu następstw związanych z opóźnieniem Towaru.

 

§ 5. [Koszty, terminy i warunki dostaw]

 1. Sprzedawca wysyła Towar zamówiony przez Kupującego pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe.
 4. Tabele kosztów wysyłek dotyczą dostaw na terytorium Polski. W przypadku zamówienia Towaru poza terytorium Polski należy każdorazowo skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia kosztów dostawy.
 5. Przesyłka z Towarem dostarczona jest na koszt Kupującego, zgodnie z terminem podanym w ofercie sprzedaży Towaru zamieszczoną w ramach Sklepu Internetowego, który rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, tj. w dniu otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty przez Kupującego. Terminy dostaw zmówionych towarów  liczone są w dniach roboczych lub tygodniach kalendarzowych.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy bądź dostawy częściowej w skutek nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniami w dostawie.
 7. W przypadku, gdy terminy poszczególnych składowych zamówienia różnią się zastrzegamy sobie prawo dostawy częściowej zamówienia. Dostawy częściowe nie skutkują dodatkowymi kosztami po stronie Kupującego.
 8. Zamówione towary dostarczane są na warunkach loco Klient. Przez  „loco Klient” rozumiana jest dostawa towaru środkiem transportu na adres wskazany przez Kupującego. Jako adres dostawy rozumiany jest adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu Zamówienia.
 9. Przed dostawą Kupujący powinien upewnić się, że osoba uprawniona do odbioru Towaru znajduje się pod wskazanym adresem wskazanym jako adres dostawy. Osoba wskazana w formularzu zamówienia ma obowiązek pokwitować odbiór Towaru. Sprzedawca nie zapewnia wyładunku Towaru z pojazdu i pozostałych czynności z nim związanych: wniesienie, usunięcie opakowań, montaż. W przypadku zainteresowania ze strony Kupującego takimi usługami dodatkowymi należy
 10. skontaktować się ze Sprzedającym. Informacje o usługach dodatkowych są publikowane na stronie Sklepu w zakładce „Porady i montaż”.
 11. Ryzyko przypadkowego zniszczenia, pogorszenia jako również ryzyko transportowe ponosi od momentu przekazania towaru spedytorowi Kupujący. W przypadku stwierdzenia śladów uszkodzeń w czasie transportu Kupujący ma obowiązek zaznaczyć ten fakt na „Liście przewozowym” w momencie odbioru towaru.

§ 6. [Płatności]

 1. Obowiązuje przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia.
 2. Płatność  dokonywana jest na podstawie faktury proforma przesyłanej do klienta  drogą mailową w chwili złożenia zamówienia.
 3. Dostępne formy płatności:
 1. przelew tradycyjny. Kupujący uiszcza cenę sprzedaży Towaru poprzez dokonanie w ramach posiadanego przez niego rachunku bankowego, dyspozycji przelewu, na rachunek bankowy Sprzedawcy podany zgodnie z treścią § 4 ust. 11 Regulaminu.
 2. Integratora płatności Paynow w tym BLIK. Korzystanie z bramki płatności Paynow może  być związane z koniecznością uiszczenia opłaty z tytułu obsługi płatności.  
 3. Karta płatnicza. Dostępne karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro”. Podmiotem Świadczącym obsługę płatności kartami jest Blue Media S.A.
 1. Czas realizacji:
  1. W przypadku przelewu tradycyjnego za moment uiszczenia zapłaty za zamówienie, uznawany jest moment zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  2. W przypadku integratora płatności i karty płatniczej  za moment uciszenia opłaty za zamówienie uzyskanie pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 7. [Warunki reklamacji]

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją jakości. Długość gwarancji jest określona dla poszczególnych Towarów w Sklepie.
 2. Na podstawie art. 558 &1 kodeksu cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu tego Towaru do Sprzedawcy i opisem reklamacji.
 4. Sprzedawca udostępnia na stronach internetowych Sklepu Internetowego formularz reklamacyjny  Formularz reklamacyjny
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Konsument zawierający umowę ze Sprzedawcą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Konsument zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
 7. Jeżeli Konsument dokonuje zakupu Towaru, jest uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem w sprawie ODR”. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§ 8. [Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy]

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
 1. od daty otrzymania zrealizowanego Zamówienia (wydania Towaru),
 2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego Zamówienia (jeżeli Zamówienie jest realizowane w częściach).
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, zgodnie z zapisami ustawy
  o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu Internetowego: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, a także jego cechy i funkcjonowanie. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży wraz z najtańszą możliwa dla tego zakupu ceną dostawy.
 4. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, jego cech lub funkcjonowania.
 5. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 6. Możliwość zwrotu dostarczanego towaru jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu zwrotu ze Sprzedającym.
 7. Prawo zwrotu nie dotyczy Klientów. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, przez Klienta, z przyczyn leżących po jego stronie (pomyłka, niedopasowanie do potrzeb itp.) należy skontaktować się z obsługą klienta Sklepu pod adresem: biuro@maes.com.pl
 8. Prawo do zwrotu Towaru nie przysługuje w przypadku zamawianych artykułów w wersji specjalnej na zamówienie, pozakatalogowych oraz artykułów katalogowych w ilościach niestandardowych.

§ 9. [Zwrot należności]

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
 1. w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8,
 2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny.
 1. W przypadku zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedawca dokona zwrotu należności na rachunek bankowy, o którym mowa w § 6 Regulaminu.

 

§ 10. [Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupujących, wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Kupującego.
 3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w celu ich aktualizacji i weryfikacji w każdym czasie.
 4. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup” Kupujący ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych osobowych poprzez edycję profilu konta.
 5. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres biuro@maes.pl.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail do Klienta.
 7. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie Teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 8. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w zakładce „Polityka Prywatności” do której prowadzi link ze strony głównej Sklepu.

 

§ 11. [Zmiana Regulaminu]

 1. Kupujący posiadający konto w Sklepie Internetowym jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Zamówienie złożone przez Kupującego przed rozpoczęciem obowiązywania nowego Regulaminu będzie realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 12. [Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na tle niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.